วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
จ้างวางท่อน้ำล้นบริเวณท่อระบายน้ำริมสระน้ำหนองคันทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านเนิน หมู่ที่ 2 บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกชยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง