วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมญาติ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงษ์สมุทร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแก้วตาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างเล้าหมู นายซูตั้ง หัชลีฬหา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประชาภักดี 5 ซอย 2 ฝั่งขวา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมสะพานทางเท้า ค.ส.ล.ซอยพอใจ บริเวณบ้านนายกู้เกียรติ แซ่เซียว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง