องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางสายใจ จุฬาภรณ์พิสุทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.098-1464935

นางสายใจ จุฬาภรณ์พิสุทธิ์
นายจักรพันธ์ นองเนือง
นางสาวอาภา ประสิทธินาวา
นางสาวจารีย์ทิพย์ เจริญฤทธ์ นางสาวกรรณิกา ไชยสิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.098-1464935
โทร.089-4124957
โทร.085-8415513
โทร.094-6587940
โทร.095-6135956
นางกาญจนา บุตรขุน
นายวัลลพ ธรรมะ
นายเปรมชัย ธรรมะ
นางเพ็ญศรี ซาตัน
ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ พนักงานดับเพลิง คนงานภารโรง
โทร.087-6020006
โทร.087-1319147
โทร.084-7816729
โทร.096-3507726
นายวุฒิชัย บางชลาคนสวน


โทร.063-4144948 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign